10D3 Có ai hỏi bài hok

The_Fame10D3

New Member
@Rờ: Con lạy pa.... Xưng hô gì tùm lum chú em rồi con Uisshhhh Mệt :banhbao11::banhbao11:
@ Ka: Có 10 bài àk :banhbao12::banhbao12: Chứ 20 bài al2 Sang ná thở ák @-)@-)
Bài 3 Khi chọn gốc toạ độ tại Trug tâm TP thì PT đừơg đi của xe là: x=x0+vt= 4+40t
Khi chọn gốc toạ độ tại A, gốc thời gain lúc 6h thì Pt đườg đi của xe là: x=x0+vt=40t
Khi chọn gốc toạ độ ở A, gốc thời gian lúc 0h thì Pt đườg đi của xe là :x=x0+vt=0+40(t-6)=40t-240
Chọn gốc toạ độ ở TTThành Phố, gốc thời gian lúc 6 h thì Lúc 8h30 ô tô các TTTphố 1 khoảng
x1=x0+vt1=4+40.2.5=104(km)
Bài 4 Pt đườg đi xé:x1=x01 +v1t=36t
Pt đườg đi xe 2: x2=x02+v2t=96-28t
Lúc 9 vị trí của 2 xe cách A lần lượt là:
Xe1: x1=36t=36 (km)
Xe2: x2=96-28t=68(km)
Khoảng cách 2 xe lúc 9h
xcách=x1-x2=-32(km) (hok sao hík ák cứ để số vậy đi)
Hai xe gặp nhau sau:
x1=x2
<=> 36t=96-28t
<=> 64t=96
<=>t=1.5 (h)
Hai xegặp nhau tại 1 điểm cách A 1 khoảng bằng:
x1=36t=36.1,5=54(km)@-)@-)
Bài 5 Pt đừơg đi xe1: x1=x01+vt=54t
Pt đườg đi xe 2: x2=x02+v2t= -54+72t
Hai xe gặp nhau lúc:
x1=x2
<=> 54t=-54 +72t
<=> -18t=-54
<=>t=3
Xe 2 cách B: x2'=-54+72t=-54+72.3=162 (km)
Bài 6Pt đường đi xe 1: x1=x01+v1t= 40t
Pt đườg đi xe 2: x2=x02+v2t= 20+30t
Sau 1.5h các xe cách A 1 khoãng lần lượt là
Xe 1: x1=x01+v1t=40.1.5=60(km)
Xe 2: x2=x02+v2t= 20+30t= 65(km)
Khoảng cách 2 xe lúc 1 h 30: xcách = 5km
Sau 3h các xe cách A 1 khoảng lần lượt là:
Làm y chang bên trên */s: x1= 120 x2=110
Sau 3 h 2 xe cách nhau x cách 2= 10km
Hai xe gặp nhau lúc x1=x2 <=> 40t=20+30t<=>t=2
Hai xe gặp nhau tại 1 điểm cách A 1 khoãng là:
xg=40t =80 (km) :ar!:ar!
 

The_Fame10D3

New Member
@ Ty : Mí bài kia ngắn ngủn àk... Chủ yếu vẽ hình hok àk... Sao Sang post đc... Lát vô lớp chép nhanh lớm ^O^||3^O^||3 Còn Toán thì =.= Vẽ hìh lun ... Có bài 19/3 thì là Sai Sai Đúng Đúng Đúng Sai :banhbao32: Nchung Toán làm nhanh lắm.. 10' là done òy... Có j` lát Sang vô sớm òy cho mí bợn mượn tập @};-
 
Top