10B3 vào điểm danh nào ;)

acquycon182325

New Member
ohm`.................nan~ ghja lun...........................................:((:((:((:((:((:((:((.......................de? maj day sum'...rag' bjk` tjk~ laj nguj` hox...........chu' h` le` hem coa' tam trag hox uj`.....................:((:((:((:((:((
 

xury_ngooz

New Member
cô' lên ih naz` ............. Cuoi` lên thi`moi chuyên. cung se~ wa ~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~ ..... Pu`n hoai hum giai? wuyet dc gi` dau naz . Moi khi xury pu`n he0 zoi T` lun lam cho xury zui lên maz` h` hum lai cho 2 ng` zui dc la` pu`n lum' nun ak'
 

acquycon182325

New Member
T` uj .... maj a' .... niu c0a' dip a' .... he0 n0aj nun nh0a T ...... de? tr0g l0g .... kh0 chiu l0m........... :((:((:((:((

ukj kuh.................noj' sum' thj` do~ hon kuh........................:-":-":-":-":-":-":-"
--------------- bài tự động gộp lại --------------
cô' lên ih naz` ............. Cuoi` lên thi`moi chuyên. cung se~ wa ~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~ ..... Pu`n hoai hum giai? wuyet dc gi` dau naz . Moi khi xury pu`n he0 zoi T` lun lam cho xury zui lên maz` h` hum lai cho 2 ng` zui dc la` pu`n lum' nun ak'

thank xury nh`............T` cug~ mun' dzuj lem' muh` cuoj` hem nuj~...........................:((:((:((:((:((:((:((:((
 
Top