Chụp hình ngoại cảnh ngày 30/10/2011 của M&M 2011

[ẹc]

...
Staff member
Chỉ có thể nói là các M&M năm nay xôm tụ kinh khủng, còn cầm máy là còn tạo dáng =))


Tình hình là hình nhiều quá nên anh chia làm nhiều part để coi từ từ hen.

Part 1
P1100154.jpg

P1100155.jpg

P1100156.jpg

P1100109.jpg

P1100110.jpg

P1100111.jpg

P1100112.jpg

P1100113.jpg

P1100114.jpg

P1100115.jpg

P1100116.jpg

P1100117.jpg

P1100118.jpg

P1100119.jpg

P1100120.jpg

P1100121.jpg

P1100122.jpg

P1100123.jpg

P1100124.jpg

P1100125.jpg

P1100126.jpg

P1100127.jpg

P1100128.jpg

P1100129.jpg

P1100130.jpg

P1100132.jpg

P1100133.jpg

P1100134.jpg

P1100135.jpg

P1100136.jpg

P1100137.jpg

P1100138.jpg

P1100140.jpg

P1100141.jpg

P1100142.jpg

P1100143.jpg

P1100144.jpg

P1100145.jpg

P1100146.jpg

P1100147.jpg

P1100148.jpg

P1100149.jpg

P1100150.jpg

P1100152.jpg

P1100195.jpg

P1100196.jpg

P1100197.jpg

P1100198.jpg

P1100199.jpg

P1100200.jpg

P1100157.jpg

P1100158.jpg

P1100159.jpg

P1100160.jpg

P1100161.jpg

P1100162.jpg

P1100163.jpg

P1100164.jpg

P1100165.jpg

P1100166.jpg

P1100167.jpg

P1100168.jpg

P1100169.jpg

P1100170.jpg

P1100171.jpg

P1100172.jpg

P1100173.jpg

P1100174.jpg

P1100175.jpg

P1100176.jpg

P1100177.jpg

P1100178.jpg

P1100179.jpg

P1100180.jpg

P1100181.jpg

P1100182.jpg

P1100183.jpg

P1100184.jpg

P1100185.jpg

P1100186.jpg

P1100187.jpg

P1100188.jpg

P1100189.jpg

P1100190.jpg

P1100191.jpg

P1100193.jpg

P1100194.jpg

Part 2
P1100233.jpg

P1100234.jpg

P1100235.jpg

P1100236.jpg

P1100237.jpg

P1100238.jpg

P1100239.jpg

P1100240.jpg

P1100241.jpg

P1100242.jpg

P1100243.jpg

P1100244.jpg

P1100245.jpg

P1100246.jpg

P1100247.jpg

P1100248.jpg

P1100249.jpg

P1100201.jpg

P1100203.jpg

P1100204.jpg

P1100205.jpg

P1100206.jpg

P1100207.jpg

P1100208.jpg

P1100209.jpg

P1100210.jpg

P1100211.jpg

P1100212.jpg

P1100213.jpg

P1100214.jpg

P1100215.jpg

P1100219.jpg

P1100220.jpg

P1100221.jpg

P1100222.jpg

P1100223.jpg

P1100224.jpg

P1100226.jpg


P1100229.jpg

P1100230.jpg

P1100231.jpg

P1100232.jpg

P1100269.jpg

P1100250.jpg

P1100251.jpg

P1100252.jpg

P1100253.jpg

P1100254.jpg

P1100255.jpg

P1100256.jpg

P1100257.jpg

P1100258.jpg

P1100259.jpg

P1100260.jpg

P1100261.jpg

P1100262.jpg

P1100263.jpg

P1100264.jpg

P1100265.jpg

P1100266.jpg

P1100267.jpg

P1100268.jpg
 
Top