Yahoo hỗ trợ các hệ thống spam

[ẹc]

...
Staff member
Sau 1 thời gian nghiên cứu thì admin phát hiện rằng Yahoo đã "bí mật" tiếp tay cho các spamer để thu tiền bất chính.
Đúng là yahoo đã hết thời cho nên mới dùng những chiêu trò như thế này.

Tại sao tôi lại nói vậy.
1. Yahoo có hệ thống lọc spam lỏng lẻo nhất thế giới, các chương trình tạo tài khoản tự động trên yahoo có thể chạy ngon lành. Mặc nhiên email dùng để đăng ký trên khắp các website trên thế giới do Yahoo cung cấp.
2. Yahoo cho phép các phần mềm spam email vào hộp mail của yahoo, các bạn có thể thấy hộp mail yahoo của mình có số lượng mail rác cực lớn.

Chúng ta hãy quyết tấm từ bỏ yahoo và đến với Microsoft, Google, Facebook, ... nơi spam ko còn.
 

[ẹc]

...
Staff member
After the first time research admin discover that Yahoo has "secretly" helping spamer to illicit money.
It is true that yahoo is dead so new to the way games like this.

Why do I say so.
1. Yahoo spam filtering system loose in the world, the program automatically create an account on yahoo can run just fine. By default email used to register all over the world provided by the Yahoo website.
2. Yahoo allows software spam email on yahoo mail box, you can see my yahoo mail box with huge number of junk mail.

Let us resolve to give up yahoo and Microsoft, Google, Facebook, ... where spam no longer.
 
Top