Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Một điều ước nhỏ, rất nhỏ...!

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sandylovely93, 28 Tháng mười hai 2008.

 1. sandylovely93

  sandylovely93 New Member

  Trôøi möa taàm tả. Noù trôû veà nhaø vôùi boä daïng öôùt mem nhö chuoät loät. Bò meï maéng cho moät traän vì toäi khoâng ñoäi aùo möa, noù luûi thuûi leân phoøng, quaêng chieác caëp to ñuøng qua moät goùc, vaãn ñeå mình maåy öôùt suõng nhö theá, naèm daøi ra giöôøng. Noù chaúng buoàn quan taâm ñeán mình. Vaø laïi baét ñaàu suy nghó. Noù caûm thaáy coâ ñôn vaø laïnh laém! Töôûng töôïng mình nhö nhaân vaät coâ beù baùn dieâm trong truyeän coå Andecxen vaäy. Nhöng noù thyø may maén hôn, coøn ñöôïc naèm treân chieác giöôøng neäm aám naøy khoâng phaûi ngoài ôû moät goùc töôøng ngoaøi phoá ao öôùc moät hôi aám nhoû nhoi. Nhöng noù vaãn thaáy coâ ñôn laïnh leõo khoâng thua gì. Moät ngaøy ñi hoïc meät moûi, bieát bao nhieâu chuyeän xaûy ra khoâng ngöøng khieán noù phaûi nghó tôùi. Saùng sôùm, ra khoûi nhaø töø luùc naêm giôø ba möôi saùng vaø baây giôø veà ñeán nhaø laø gaàn möôøi giôø toái. Chieác xe ñaïp maøu hoàng cuûa noù vaãn coøn naèm döôùi nhaø, boä daïng khoâng hôn gì noù. Ngoaøi trôøi möa ngaøy moät lôùn hôn, noù vaãn naèm ñoù. Döôøng nhö baây giôø noù khoâng coøn chuùt söùc löïc naøo nöõa, nhaém nghieàn hai maét laïi vôùi nhöõng doøng suy nghó vaãn luoân hieän leân trong ñaàu. Noù caûm thaáy khoù chòu, muoán la thaät lôùn leân ñeå xaû heát nhöõng gì noù muoán noùi. Haøng traêm caâu hoûi “Taïi sao?” khoâng tìm ñöôïc lôøi giaûi ñaùp. Noù gheùt taát caû, gheùt moïi thöù keå caû baûn thaân cuûa mình.
  Buoåi saùng, noù bò ñaùnh thöùc bôûi nhöõng tia naéng len vaøo phoøng töø cöûa soå. Ñoâi maét nheo nheo, coá gaéng thu mình vaøo chieác meàn daøy, maøu hoàng cuûa mình, khoâng muoán bò quaáy raày. Noù daàn tænh laïi sau moät giaác nguû daøi. Toái qua noù nguû thieáp ñi luùc naøo maø khoâng hay. May laø meï ñaõ giuùp noù lau khoâ, thay quaàn aùo tröôùc khi nguû neáu khoâng thì chaéc giôø noù ñaõ naèm ôû phoøng naøo ñoù trong beänh vieän vôùi nhieät ñoä gaàn boán möôi roài. Noù caûm thaáy ñuoái söùc vaø meät moûi voâ cuøng. Ñoâi maét nhoû beù baét ñaàu heù môû, chaáp nhaän ñoùn laáy nhöõng tia naéng choùi chang ñeán khoù chòu. Cuõng gaàn möôøi moät giôø roài coøn gì. Laïi moät ngaøy nöõa khoâng aên saùng. Noù böôùc xuoáng giöôøng, loø moø ñi veà phía chieác cöûa nhaø veä sinh maøu hoàng xinh xaén. Maøu hoàng laø maøu noù yeâu thích, haàu nhö baát cöù ñoà ñaïc gì cuûa noù ñeàu coù maøu hoàng duø chæ laø moät ñöôøng vieàn nhoû cuûa chieác khaên lau maët. Ñöùng tröôùc göông, nhìn thaáy khuoân maët mình, noù nhö khoâng tin vaøo maét mình nöõa. Khuoân maët oám ñi, xuaát hieän nhöõng quaàng thaâm döôùi maét. “OÂi ! Khoâng!”.. Noù heùt leân, haát nöôùc lieân tuïc vaøo maët, nhö ñang töùc giaän. Roài boãng nhieân nhöõng gioït nöôùc maét cuûa noù baét ñaàu tuoân ra khoâng ngöøng. Caùi caûm giaùc toái hoâm qua laïi baét ñaàu xuaát hieän. “ Taïi sao mình laïi nhö vaäy chöù?”.. Noù suy nghó vaø töï daèn vaët baûn thaân mình. Lao ra thaät nhanh, noù khoùc moãi luùc moät nhieàu hôn. Noù cuõng khoâng bieát mình ñang khoùc vì chuyeän gì nöõa. Coù leõ laø do baøi kieåm tra Hoùa ngaøy hoâm qua hay cuõng coù theå laø do ba meï noù.
  Ba noù laø moät kó sö, oâng raát gioûi veà moïi maët. Noù vaãn thöôøng haõnh dieän veà ba mình laém! OÂng thöôøng ñöôïc leân tivi trong nhöõng cuoäc phoûng vaán cuûa ñaøi truyeàn hình. Cöù moãi laàn nhö theá, noù vôùi beù Nhi – em noù luoân ngoài tröôùc maøn hình maø hoø reo cöù nhö ñang xem traän Worldcup giöõa Ñöùc vôùi Anh vaäy. Ai nhìn thaáy ñeàu khoâng khoûi baät cöôøi. Noù laø theá ñaáy! Luoân vui, yeâu ñôøi. Baïn beø noù ñoâi khi coøn noùi noù khuøng, cöù vui laø cöôøi nhieàu khoâng taû noãi. Coù ñöùa ñang buoàn tình vì thaèng baïn trai maø cuõng phaûi cöôøi nghieâng ngaõ vì nhöõng caâu chuyeän cuûa noù.
  Naøo ai bieát ñöôïc noù baây giôø ra sao?... Noù khoâng coøn laø chính mình, khoâng coøn vui veû, yeâu ñôøi nhö tröôùc nöõa. Khoâng bieát töø bao giôø noù baét ñaàu bieát suy nghó, suy nghó nhieàu laém! Veà taát caû moïi thöù. Noù ñang lôùn thaät roài.
  Quay laïi caâu chuyeän veà gia ñình cuûa noù. Ba noù thì laø ngöôøi nhö vaäy ñoù! Ñoái vôùi noù ba cöù nhö laø ngöôøi huøng trong nhöõng caâu chuyeän thaàn thoaïi maø noù ñaõ töøng ñöôïc ñoïc vaäy. Meï noù thyø laø moät nhaø thieát keá, coù moät cöûa haøng thôøi trang ôû quaän ba luoân ñoâng khaùch. Nhaát laø khaùch nöôùc ngoaøi raát thích gheù thaêm cöûa haøng cuûa meï noù vì baø luoân thieát keá ra nhöõng boä aùo daøi raát ñeïp. Coâng vieäc cuûa ba meï noù laø theá ñaáy! Ba thì laø kó sö, meï laø nhaø thieát keá, noù vôùi em noù chöa bao giôø thieáu thoán baát cöù thöù gì. Coù leõ baát kì ñöùa treû naøo nhìn thaáy noù ñeàu phaûi ganh tò nhöng ñoù chæ laø phaàn vaät chaát, naøo ai coù bieát ñöôïc cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa noù ra sao?...
  Coâng vieäc cuûa ba meï noù nhö theá cuõng khoâng traùch ñöôïc, hoï luoân baän roän vaø ñoâi khi cuõng khoâng quan taâm gì tôùi noù ñöôïc nhieàu. Noù luoân laø ngöôøi hieåu chuyeän, luoân bieát thoâng caûm cho ba meï. Nhieàu luùc ôû moät mình noù chæ bieát töï an uûi mình :” Hoâm nay, ba meï seõ veà sôùm aên côm vôùi mình thoâi! Nhöng…… neáu khoâng thì cuõng khoâng sao vì ba meï ñi laøm maø, ñi laøm ñeå nuoâi mình, ñeå cho beù Nhi vaø mình cuoäc soáng toát”..Nghó ñeán ñoù noù laïi khoùc. Caûm thaáy thöông ba meï mình laém!Neân noù ñaõ coá gaéng, coá gaéng nhieàu laém ñeå ba meï tin töôûng noù vaø bieát raèng noù ñaõ lôùn, seõ khoâng coøn nhö luùc nhoû nöõa. Möôøi laêm tuoåi roài coøn gì. Vaø noù cuõng ñaõ bieát yeâu, bieát rung ñoäng tröôùc moät ai ñoù. Khoâng coøn laø moät coâ beù naêm tuoåi hay maëc chieác vaùy roäng maøu hoàng chaïy loøng voøng khoùc um xuøm trong nhaø khi khoâng coù meï.
  Nghó ñeán ñaây, noù voäi luïc tìm trong chieác caëp cuûa mình caùi ñieän thoaïi di ñoäng, noù ñang mong chôø nhìn thaáy tin nhaén töø ai ñoù chaêng?...
  Môû ñieän thoaïi ra, quaû nhieân coù tin nhaén. Ít ra cuõng coøn ai ñoù luoân nghó tôùi noù. “Dzay chua doa?... en sag’ chua hay lai. Bo en day!... hUmz nj happy nhez!!!..=] [imu]”.. Chæ moät tin nhaén maø ñaõ laøm noù cöôøi. Chi tieát tin nhaén : 8h15’..
  Ñaây laø ngöôøi khaù quan troïng ñoái vôùi noù. Moät caäu baïn hoïc cuøng lôùp teân Tuaán. Noù luoân taâm söï vaø keå cho Tuaán nghe moïi chuyeän khi noù buoàn. Tuaán luoân bieát chia seû vaø quan taâm tôùi noù, luoân laøm noù cöôøi vì nhöõng troø heà cuûa mình. Luùc naøo noù cuõng caûm thaáy vui vaø aám aùp khi ñöôïc ôû beân Tuaán, khoâng coøn thaáy coâ ñôn vaø buoàn baõ nhö khi ôû nhaø moät mình nöõa. Töï nhieân noù nhôù Tuaán quaù!.. Noù ñang buoàn vaø öôùc gì Tuaán ñang ngoài caïnh noù luùc naøy. Noù nhìn ra cöûa soå, nhöõng chuù chim seû nhoû nhaén ñang ríu rít tröôùc ban coâng laïi laøm cho khoeù maét noù cay cay. Giôø naøy thì chaéc ba meï ñi laøm caû roài, beù Nhi thì ñeán nhaø treû, noù laïi ôû nhaø moät mình. Noù thaàm ao öôùc moät buoåi saùng thöù baûy ñöôïc meï goïi daäy aên saùng, roài cuøng meï ñi chôï chuaån bò cho böõa aên tröa… Ba thì loay hoay trong nhaø chôi ñuøa cuøng beù Nhi… Moät ngaøy.. Chæ moät ngaøy thoâi khoâng ñöôïc sao!
  Noù laïi khoùc. “Ñaõ höùa laø khoâng khoùc nöõa maø, phaûi cöùng raén leân chöù! Lôùn roài.” Kheõ laáy tay gaït ñi gioït nöôùc maét noù voäi laáy ñieän thoaïi ra.
  - “ Tuan dag lem j d0a??” _Chi tieát tin nhaén: 11h15’…..
  - “ Ek! Dug` n0j h nj` m0j dzay d0a nhez!...= =”.. Laj ko en sag’ nua~ dug’ humz??..” _Chi tieát tin nhaén: 11h18’…
  - “ hiz`!...=] taj. mik. wUa! Nen ngu~ wen^ thUj moah`…!” _Chi tieát tin nhaén: 11h20’…
  - “ax..ax.. dUg` n0j dz0i Tuan la` bò beh. ruj` nhaz!...><!.. c0a sa0 ko??.. da u0g thu0c j` chua?..” _Chi tieát tin nhaén: 11h24’...
  - “ hUmz sa0.. chi thy’ h0i met thuj ek`… chu’ c0a beh. wag. j` auz…=]” _Chi tieát tin nhaén: 11h26’……
  -[FONT=&quot] [/FONT] “ laj. dag bun` chjn. j` ak???... Dag o dau dzay??” _Chi tieát tin nhaén: 11h28’..
  - “ Uahm!.. Laj o nha` 1 mjh`..=[ Cam thay co don dza` bun` lam Tuan oi!” _Chi tieát tin nhaén: 11h30’…
  - “Chaj!.. Suy nghi wai`.. riet’ gia` hon tuj rag’ chju nhaz!..=] O d0a’ dj!.. Wa cho ih en che` hen...” _Chi tieát tin nhaén: 11h32’…
  Moät luùc sau, chuoâng nhaø noù ñaõ reo leân. Tuaán ñang ôû phía döôùi. Noù khoaùc voäi chieác aùo khoaùc vaøo, chaïy nhanh xuoáng caàu thang, môû cöûa ra noù nhìn Tuaán cöôøi noùi gioïng thaùch thöùc: “ Treã roài ñoù nha!”..
  Vöøa khoùa cöûa maø noù nghe thaèng baïn la um xuøm : “ Trôøi ôi! Coù loän khoâng. Nhaén tin xong laø chaïy qua lieàn. Tin ñaù caùi cheát khoâng?.. Khoâng thöông thyø thoâi coøn noùi vaäy. Queâ bo xì luoân giôø tin khoâng?”…
  Khoâng nhòn ñöôïc cöôøi bôûi gioïng ñieäu haøi höôùc cuûa thaèng baïn. Ñuùng laø Tuaán luùc naøo cuõng vaäy!... Noù vui veû vöøa leo leân xe ñaïp vöøa choïc laïi : “ Thoâi ñöôïc roài! Bieát roài maø, ngöôøi gì ñaâu maø noùi dai thaáy gheâ…”
  Hai ñöùa rôøi khoûi con heûm khu phoá, tieán ra con ñöôøng lôùn döôùi aùnh naéng gay gaét cuûa buoåi tröa, khoâng ngöøng cöôøi noùi.
  Caùi laïnh leõo ñaùng sôï cuûa buoåi toái ngaøy hoâm qua döôøng nhö khoâng coøn nöõa. Noù ñang cöôøi raát töôi vaø khoâng coøn suy nghó gì nöõa… Mong sao thôøi gian seõ ngöøng troâi ñeå noù maõi coù ñöôïc giaây phuùt naøy….
  Ñôn giaûn chæ laø moät ñieàu öôùc nhoû....
  “Moät ngaøy thöù baûy yeân bình vaø moät caûm giaùc nhö baây giôø….”
   
 2. teddybear2211

  teddybear2211 New Member

  Ðề: Một điều ước nhỏ, rất nhỏ...!

  :yoyo23: ... e ơi ... chỉnh lại font chữ e ơi ... nó tè le rồi kìa :yoyo23:
   

Chia sẻ trang này